Saiyasart Grimoire: A Translation

Due to my own interest and the interests of several friends of mine, I have decided to share my personal translation a little Thai grimoire known in English as the “Book of Saiyasart” (ตำราไสยศาสตร์). When translating names of people mentioned in the book, I’ve attempted to make the transliteration as faithful to how it phonetically sounds as possible. As for the incantations — otherwise known as the kata — I decided to leave them in Thai but the text could be copied and pasted into Google Translate and played aloud should people attempt to try out the kata themselves.

Although I am not a certified translator, Thai is my mother language and I have studied at a British international school for fifteen years before completing my Bachelor’s and my Master’s degree in the UK. So, I’d like to think that I do have a decent command over both Thai and English and am able to capture the essence of the text in my translation. However, some details of the text may be left untranslated if I am unsure of my own interpretation of the instructions. In which case, a general overview will be provided instead.

As for the original text, the text could be found online here: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/ตำราไสยศาสตร์_%28อนันต์_คุณานุรักษ์%2C_๒๕๐๘%29.pdf

***

BOOK OF SAIYASART

A commemoration from the royal cremation ceremony of Captain Lieutenant Jindalat at the Wat Chan Samosorn Crematory, Phra Nakorn.

6 November 2508.

Foreword

The “Book of Saiyasart” has previously been published twice, with 6000 copies having been published by Khun Anan Kananurak who has published it as a New Years gift for his friends and family, and the soldiers and police force. I have received a copy, and because I already have a moderate level of existing knowledge regarding the wicha of saiyasart [translator’s note: this could be translated as ‘the art of the occult’], along with how some of the kata [translator’s note: incantation] in this book are the same as the ones my ajarns [translator’s note: occult mentors] have taught me, to which I have seen the results of, I believe that the knowledge within this book will be very beneficial to the everyday person, especially individuals whose jobs are risky, those who are facing dangers, or to those who live in remote and isolated areas for example. Some might view the occult to be nonsensical, but the truth is that, our ancestors have expressed interests in the occult and used it to bring them glory in defending the nation and protecting the state in the past.

Hence, I believe that the art of saiyasart is something that is slowly disappearing because many teachers, ajarns and knowledgeable persons are zealous about keeping the knowledge to themselves, refusing to easily pass on the knowledge to their students, causing the knowledge to be lost with them to the land of the ghosts. Therefore, I have ordered the book to be re-published for the purpose of disseminating the knowledge. The books will be given as commemorative gifts to those who attend the royal cremation ceremony of Captain Lieutenant Jindalat at the Wat Chan Samosorn Crematory at Phra Nakorn once more. Thus, it will be the third time that this book is being published. Whether the wicha in this book or those outside this book will have power or not often depends on who uses it. Those who use it must have faith in the wicha, and perform the ritual correctly as the text demands. I want to confirm that if the wicha lacks power then it is because the caster did not perform the rites correctly in accordance with the pillars of practice. In truth, any wicha — if performed by a practitioner who adheres to the correct pillars of practice — will create desirable results. If the publication of this book has led to goodness, then I would like to offer the merits of such an act to my ancestors, to the original author of the book, and to Captain Lieutenant Jindalat who has passed away.

Lieutenant Chawang Sanpradit

[The following 4 pages include: a picture of Captain Lieutenant Jindalat, a short biography of his life and a poem dedicated to him, written by his children. I have left them untranslated, but I would like to point out how the love and respect towards the late Captain Lieutenant can truly be felt through the writings.]

The Pillars of Practice

1. When beginning any magical activity, one must recall the Three Jewels of Buddhism, and the dharma of your father and mother and teachers.
2. Cool and still your mind until there is absolute faith in your magic— let there be no doubts.
3. If performing magic to do with power or influence, then strengthen your heart. If performing magic to do with mercy, then gentle your heart, and make your mind cool and still.
4. If consecrating or blowing away evil, focus your resolute will onto the object of your focus, such as when blessing holy water for example.

Whoever follows these principles will find success in your magic, no matter if the wicha was learnt from a mere temple errand boy.

Prayer to the Virtues

Place your hand in a praying gesture before an idol of Buddha, or do so upon your bed, and pray three times that: “พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ปัถวิชัยยะมุง ขอให้สรรพคุณคุ้มครองกับสรรพภัย”

[Translator’s note: the prayer essentially translates to asking the many virtues of Buddha, Dharma, and Sangha and ปัถวิชัยยะมุง protect the individual from the many dangers that exist.]

Reverse Itipiso

ติวาคะภะโท พุธนังสานุสมะวะ เทถาสัตถิระสา มะธัมสะริปุโร ตะนุด อะทู วิกะโลโต คะสุโน ปันสัมนะระจะชา วิชโทพุทธสัมมาสัมหัง ระอะวาคะ ภะโส บีติอิ

This kata has many powers, which will be summarized as follows. It should be constantly prayed every night prior to sleep, and all deva (gods) and people will show mercy and compassion towards you. You will live for long, and be protected from your enemies. Monsters and devils will fear you and be unable to come near you. The kata can be used to bless betel nuts or to consecrate holy water by praying it 108 times over water to be sprinkled over one’s head and drunk. It can be prayed 108 times to remove fish bones which are stuck in the throat. It can be used to bless a meal to be eaten, or powder or perfume (to bring in charm). If you are traveling far, then look towards the direction of your travel and say the kata three times before travelling to protect you during your journey.

Itipiso Eight Directions

อิระชาคะตะระสา ชื่อ กระทู้ 7 แบก ประจำทิศบูรพา [east]
ติหังจะโตโรถินัง ชื่อ ฝนแสนห่า ประจําทิศอาคเนย์ [southeast]
บี่สัมระโลปุสัทพุธ ชื่อ เกลื่อนสมุทร ประจำทิศทักษิณ [south]
โสมะนากะวิถาโท ชื่อ นารายณ์ขว้างจักร ประจำทิศหรดี [southwest]
ภะสัมสัมมวิเทกะ ชื่อ กวาดป่าหิมพานต์ ประจําทิศปัจจิม [west]
คะพุทธะปัญทู ธัมมะวาคะ ชื่อ นารายณ์เกลื่อนจักร ประจำทิศพายัพ [northwest]
วาโทโนอะมะวา ชื่อ นารายณ์ถอดรูป ประจำทิศอุดร [north]
อะวิสสุคนุสานุสติ ชื่อ นารายณ์แปลงรูป ประจำทิศอิสาน [northeast]

[Translator’s note: each of the kata above corresponds to a name/title and a direction.]

If you are travelling, then pray the kata that corresponds to the direction that you are travelling. It will protect you and bring you aid in trade

The first incantation called “กระทู้ 7 แบก” can be used to bless the meal that you are eating daily in order to bring about vitality and good health. It will protect you from weapons. If an elephant fights with you, its tusks will break. Place your hands into a praying gesture and pay respect to the seven rishis and all your mentors.

The second incantation called “ฝนแสนห่า” is to be used when you are on a water fast from dawn to dusk. Do not fear thirst. Use the kata to bless fifteen betel seeds to be eaten, and pray for rain. Likewise, use the kata with a candle and pray it 9000 times whilst contemplating the many floors of heavens.

The third incantation called “เกลื่อนสมุทร” is used to bless seven pepper seeds seven times, and can be used to bless quicklime to ease fever. The kata can be used to bless paper to be made into a candlewick, and the candle can then be prayed over to ease the illness of the sick individual. Do so while facing the direction that corresponds to the kata.

The fourth incantation called “นารายณ์ขว้างจักร” is to be used against your enemies. Incant the kata silently in your mind whilst facing your enemies, and they will lose their strength and be depleted of their will to fight.

The fifth incantation called “กวาดป่าหิมพานต์” should be prayed every dawn and dusk to keep thieves at bay whilst facing the corresponding direction of the kata.

The sixth incantation called “นารายณ์เกลื่อนจักร” is to be used to bless water for an individual to drink if they are unable to deliver a child. The kata should be recited 108 times, and the water can also be sprinkled upon their head as well. If this is not possible, then the kata can be used to bless one’s saliva.

The seventh incantation called “นารายณ์ถอดรูป” can be used to bless powder and perfumes to make one charming and attractive. The consecration is to be said 108 times and 7 times before use.

The last incantation called “นารายณ์แปลงรูป” is to be used when sweeping your body from your feet to your head three times. It can be used daily. Your eyes will be red like a garuda. Your enemies will fear you. If you are surrounded by enemies and wish to escape in a direction, then pray towards that direction. If you are living somewhere dangerous, take eight stones and pray the corresponding kata of that direction and throw the stones towards the corresponding direction. The kata can also be used in other ways depending upon your ingenuity.

Kata of the Five Gods

โสทายะนะโมสุคโต ยะวะโร นะโมกุกกุสนโธ นะโมโคตะโม โลกะหิโต นะโมอะริยะเมตไตรย โยจะยะ บุคสุปาคะโต เวสันติลาโภ ภวันตุเม

This kata can be recited three or five times over water to wash your face every morning. It can also be prayed before bed nightly. You will be loved by gods and man alike and protected from all kinds of dangers. It can be recited three times over water to be drunk, in order to bring you knowledge and wisdom. If you are a woman, the kata will make delivery easier and make your child wise and smart. It can be recited three times over beeswax to be used upon your lips to make you charming towards others. It can be recited nine times onto water which is used to water a rice plant, in order to ensure that the plant grows well. It can be recited 108 times against venom of animal bites. It can be recited three times over meals to bless the meal to bring you good health.

Kata Sum Phut Te

สัมพุทเธ เธวตา สัมพุทเธ เธวมนุษย์สา อุตตะมังวะรัง สัมพุทเธ เธวพรหมมา สัมพุทเธอินทรา ตุษิตายามา บี่ยาสังฆา เทวปุตโต อะวิสุรัง ปาอะอิทวีมุตตัง สัมพุทเธนะกาโร สัมพุทเธโมกาโร กัสสโปพุทโธ ทายะกาโรสะปูทิตัง สัมพุทเธทุติยัม ตะติยัง สุริยา นิสุมะยัง อุนะระนาสัง อะนายัง อะเสสะโต

This kata can be used to bless rice to be eaten three bites per day, recited once per bite, in order to bring about good health and other virtues. It can also be used to bless betel seeds to be eaten as well.

[Translator’s note: the kata explicitly invokes Brahma and Indra, along with mentions of deva and mankind.]

Kata to Consecrate Sesame Oil

อัตถิอัตเถนะ สะราสะเรนะ มังสังมังเสนะ จํามังจําเมนะ ตะบีตัง คะบีตัง พุทธะ ธัมมะ สังฆานุภาเว

Find an auspicious election, and perform the usual pre-ritual veneration of monks and spiritual teachers with flowers, incense and candles. Then, incant the kata over the oil 108 times. Each time the oil is to be drunk, incant the kata seven times and swallow an appropriate amount. Others can also drink it should they wish to remain healthy and be defended against weapons. Drink it daily, and do so for three months in order for it to reach the bones. Once the oil has settled into your body, you can drink it two to three times monthly. Your enemies will scatter.

Rejuvenation / Bathing Kata

นะอะเต็กเต็ก ตับกูเป็นเหล็ก ไส้ปอดกูเป็นทองแดง กระดูกกูเป็นกําแพง เนื้อหนังกูแข็งครือศิลา นะคงข้างซ้าย โมคงข้างขวา พุทคงข้างหน้า ทาคงข้างหลัง อึคงเมื่อนอน อะคงเมื่อนั่ง เดชะพระพุทธัง ช่วยคุ้มรักษา นะอุด โมอัด ทาบีด นึมึพึทึ อึอัดอึอุด 

Pray the kata and stroke / sweep it from the tip of your feet to your head three times. Pray the kata each time you sweep upwards. Perform it daily in the morning. It will grant you good health and protection from weapons. If you are about to engage in a battle with an enemy, sweep the kata over yourself three times.

[Translator’s note: the kata uses mundane language interspersed with holy incantation. First, it uses a series of metaphors to say “my liver is iron, my stomach and lungs are copper, my bones are walls, my skin is stone”. Then, it uses each syllable of the นะโมพุทธทายะ (Namo Buddhāya) incantation interspersed with sayings of left, right, in front, behind, asleep, sitting etc to invoke holy powers to protect the caster at all times].

[Translator’s note: the title of the kata makes me think that this kata is meant to be used whilst bathing. The act of ชุบตัว is to take a damp cloth and clean someone with the cloth. Hence, it may be inferred that the kata can also be used with a damp cloth of blessed water, stroking upwards upon the individual’s body].

Stroking Upwards

[Translator’s note: the direct translation of the section would be to “bring up” but in the context of the previous kata, this section is merely an elaboration for what it means sweep or stroke upwards.]

Sit with the tips of your feet pulled inwards towards your body. Press the palms of your feet together, pressing your knees towards the floor [translator’s note: the classic lotus position]. Bend your body forwards and touch your hands upon the sides of your feet. Incant the kata and stroke three times. Stroke up your legs on both sides up to your waist but do not touch your shins, and keep going up past your armpits and chest and then place your hands together in front of your chest, with your right hand clasped above your left hand. Then, stroke up from your wrist up to your arms and shoulders and ears until you reach your face. Position your hands as normal and keep stroking up until you reach your head.

This method is a general method. If a specific kata requires the stroking to stop at a certain part of the body, then stop. There are some things you must not do, however. Do not touch the shin otherwise the kata will lose its power. Do not touch the heart or it may cause arcane madness. 

Kata of the Toad

อิติคกคก คกคกอิติ อิติคกคก นะมะพะทะ ดะฮึม ดะฮัม ดะฮัม ดะฮึม นะอะฮึม

Incant the kata with a heavy voice deep in your throat. Stroke upwards from your toes to your head three times, incanting each time. Do this every morning and evening. It can be used to bless a meal, blessing three bites (once per bite). It is used to make you powerful and to defend you against weapons and enemies.

Kata of the Elephant in Musth

มะกุมอะ อะกุมมะ มะหึมขึมขัม ติอะมะ นะลุ่ย โมหลุด พุทไหล ออกจากร่างพระพุทธัง พระธัมมัง พระสังฆัง นํ้ามันไหลออกจากร่าง พระธรรมสะระนังคัตฉามิ จักขุตัง มานิตัง อึอะ

Take the oil from the tip of your nose, rub it onto your palms and press your palms together and pray the kata. Stroke from the tip of your feet to your head three times, incanting each time. Perform it every morning and evening daily. It will protect you from heavy weapons and you will become slippery so that your enemies cannot catch you.

[Translator’s note: this is another kata that mixes mundane speech with holy incantation whilst also invoking Buddha, Dharma, and Sangha.]

Kata Mahatameun

อึนะเต็กเต็ก ตับกูเป็นเหล็ก ไส้ปอดกูเป็นทองแดง นํ้าเลือดกูเป็นนํ้ากรด นํ้าชําเมลือกกูเป็นเผือกมัน นํ้าลายกูเป็นศีรษะ เนื้อหนังกูเป็นงั้ง นะอิติคกคก คกคกอิติ อิติคกคก นะมะพะทะ ดะฮึม ดะฮัม โอมเพ็ชชตึงเพ็ชชตัง เพ็ชน่าทั่งหนังแห้งแข้งเหล็ก

Stroke upwards three times, incanting the kata each time, do so from feet to head every morning and evening daily. It can be used to bring good health and to protect from weapons and enemies. It can also be used to bless three bites of rice to be eaten, incanting the kata with each bite.

[Translator’s note: this is another kata that mixes mundane speech with holy incantation. It also uses metaphors like “my liver is iron, my stomach and lungs are copper, my blood is acid” etc]

Phra Onggarn of Awakening

นะโมนะมัสการ เชิญท่านมาสู่ พระครูทั้งหลาย ท่านได้เอ็นดู เชิญท่านมาสู่ ตัวข้ามีการ ขอให้มีชัยชนะแก่มาร วันนี้เชิญท่านมาเอาใจลง หมากพลูธูปเทียน ข้าแต่งไหว้ครูถวายท่านทุกองค์ กระแจนํ้ามันครบครันบรรจง พระครูทุกองค์จงให้ประสิทธิ์ 

Use this prayer to sweep up until your shoulders thrice, incanting once per stroke. Then, continue with the prayer and stroke upwards.

ข้าขอปลุกยันต์มณฑลปลุกเครื่องทั้งนี้ ปลุกพระอักขระ อักษรให้ดี ในร่างกายทุกสิ่งนานา ปลุกเนื้อปลุกหนังปลุกทั้งมังสังกระดูกรูปลา ปลุกนํ้าปลุกเลือดแล่นเลื่อนขึ้นมา ปลุกทั้งอักขระ อึอะพระธรรม น่ก่น่กะ นะมะพะทะ มืออยู่ประจำ คงพันรูบ่า ประเจียดประจำ ฤฤาฦฦา รักษาเช้าคํ่า ตะกรุดทิสมอน ทั้งคงกะพัน เพ็ชย่ท่ทั้ง ล่องหนกําบังทั้งนั้นขึ้นมา นะนําเดินหน้าอย่าได้ไปอื่นเชิญขึ้นมาทำ นะโสโมโส พุทโธขึ้นมา นะทําธะทา ย่สิท สิทธิ

Can be used to awaken arcane influences or any amulets. It can be used to sweep upwards daily as well, for good health and protection against weapons.

[Translator’s note: this kata is a beautiful ritual invocation of spiritual teachers, implied to require offerings of betel seeds, incense, candles etc. The kata uses a mixture of mundane words and holy incantation, and it is all spoken in rhyme. It can be used to awaken yantra and arcane circles, along with awakening amulets and parts of the body itself such as the blood, the bones, the waters of the body and the skin.]

Kata Mahayen / Cooling Kata

นะอะเย็น โมอะเย็น พุทธังอะเย็น ธัมมังอะเย็น สังฆังอะเย็น เย็นเสมือนนํ้าในคณโฑทอง อึมิ อะมิ อุมิ

Stroke upwards from feet to head three times, incanting the kata each time. Or, the kata can be used to bless water to be used for drinking, washing the head and face and body, or for sprinkling over the head. It is used to ease the heat or the anxiety that comes with arcane magic. It can also be used to bless betel seeds to be eaten. The caster can perform the kata on themselves or on others, either is fine. The kata can be used to blow away heat.

[Translator’s note: this kata uses a mixture of mundane words and holy incantation, and a simile for the individual to be cooled like cool water in a golden carafe.]

Rice Grain Kata

นะมะพะทะอึ นึมึพึทึอะ โสปัตตังสะระ ปัตนัง โสภัควา

Take a grain of uncooked rice and wrap it in a ball of cooked rice, ensuring that the ball of rice is small enough so that it can be swallowed whole. While making the rice ball, pray that: “this grain of rice, whether I stab it or pound it or cook it or boil it, it will not break nor will it be cooked. May its powers be mine.” Next, incant the kata over it three times. Then swallow the rice ball whole, without chewing or breaking the ball of rice when you swallow it. You can eat this with every meal, or make this for others to eat. It will make you strong against all kinds of weapons. If a dog eats it, then the dog will never be bitten by another dog.

Dressing for Good Fortune

When wearing cloth or trousers, do as follows in order to receive good fortune.
When wearing cloth or trousers, say: “เอารกหนาแม่มารองนั่งๆ”
When wearing a shirt, say: “เอารกบางแม่มาหุ้มตัว”
When wearing a belt, say: “เอาสายสะดือพันรอบตัว กายะพันธนัง”
When wearing a hat or wrapping your head, say: “เอานํ้าทังแม่มาทูลตัว มาเป็นกรงจักรแก้ว ครอบตัวของลูกไว้แล้ว นิตติ จิตติ จับปัตติสนธิ ทุกขัง อนิจจัง อนัตตา อิติปิโสภะคะวา อรหังสัมมาสัมพุทโธ

Do so daily. It will bring you good fortune and protect you from harm. It will grant you glory and respect and powers above your enemies. You will have no fear of weapons.

Phra Maha Prajiad

อึอิอะนาอะระหัง

Sit facing east or south and calm your emotions. Place your right hand on top of your belly button, and hold your breath while you pray the kata [translator’s note: mentally, I assume] and move your hand to your left. Place your hand back on top of your belly button, and do the same whilst moving your hand to your right. Perform this rite twice a day, once in the morning and once in the evening. It will bring you powers whilst making you immune from the effects of weapons.

Kata Tum Prajiad [1]

อึฝนตกก็ไม่ต้อง อะฟ้าร้องก็บ่มิถึง แม่จูบลูกก็บ่มิถูก เปียกก็บ่ห่อนเปียก แห้งก็บ่ห่อนแห้ง

After you have showered, stroke upwards from your waist to your head once whilst incanting the kata. Do this after showering daily. Then, use your right hand to wipe your left armpit and say “สะเล๊าะ” and then use your left hand to wipe your right armpit and say “สะแล๊ะ”. This will protect you from weapons.

Kata Tum Prajiad [2]

Sit and still your emotions. Take each of your hand and touch each of your mouth and say “คาบ”. Keep your hand where it is, and plug your index fingers into your ears and say “พระธรรม” and then move your index fingers to place it over both of your eyes and say “ดวงแก้ว”. Do this for one minute per rite, and perform the rite every morning and evening. This will protect you from weapons.

Kata Maha Ood

อิติปีตุ อุทังทวารัง อุอะ 

Pray this every night for arcane powers. Pray this when in danger to jam a gun and prevent it from firing.

Kata Maha Ood

พุทธังอุด ธัมมังอุด สังฆังอุด 

After you have relieved yourself, place your finger on top of your anus and then incant the kata. Next, place your finger on top of your penis and then say “อํามะ อําอะ อึมอึ” and then incant the kata. Do this often to prevent a gun from being jammed.

Ta Ba Fah

สุคคะตุด สุคคะโต สุคคะตัดถานัง อะปิ๋ป

Pray this kata and stroke upwards from your feet to your chest (do not go beyond your chest) three times. Perform the rite every morning and evening. Should you yell at your enemies, they will see you as fire and fear you. Should you yell at an elephant, the elephant will run away. If a farmer uses this kata, their rice will not grow. Do not yell at your friends or family, or they may become insane.

Yod Sil

มิ

Pray this kata before bed every night. Your enemies will be unable to raise their hands against you and their weapons will fall from their grips. Pray this kata when traveling somewhere dangerous. Dangerous animals will also flee.

[Translator’s note: I’m not sure why the kata is so short. Maybe it’s meant to be a syllable to be prayed repetitively or perhaps it is incomplete.]

Kata To Dominate Enemies

นะพุทโธ โมพุทธัง นะโมจังงัง สังฆังพุทโธ อึ

Should you see your enemy or someone you believe may be an enemy, pray the kata and breathe towards the direction of your enemy. Your enemy will fear you and will not hurt you.

Kata Maha Jungung

อะอิอุธะ 

Pray this nightly to increase arcane powers. If your enemy is about to hurt you, yell the kata at them. Your enemy will be shocked and frozen in place, unable to move.

Kata of Awakening

อึนะปลุกๆโมขึ้นๆยิ่งๆ พุทธังประสิทธิ์ ธัมมังประสิทธิ์ สังฆังประสิทธิ์ พุทธังปลุกๆ ธัมมังปลุกๆ สังฆังปลุกๆ คาถาอาคมข้าพเจ้าขึ้นๆ ยิ่งๆ อึโมนะ 

Pray the kata and stroke upwards from your feet to your head three or seven times. Use it on yourself or whatever you wish to imbue with arcane energies, including talismans. An alternative kata (same instructions) is as follows:

โอมปลุกมหาปลุก ปลุกรูปมะขันธ์โท ปลุกนามมะขันธ์โท เวทนาขันธ์โท ธาตุพุทโธ อิทติริทธิ ทายะพุทโท มะอะอุ อิทติริทธิ

Kata Phra Chao Mongkut

อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธะนะเมอิ ตินะเม พุทธะเสตังอิ อิเสตัง พุทธะปิติอิ 

Pray this kata every night before going to sleep. It will protect you from all dangers and bring you glory and compassion from all those who see you. Those who wish you harm will end up hurting themselves. Pray this kata eight times and blow it towards the direction of your enemies. You can also consecrate a powder to use on yourself to bring you charm. Pray the kata when walking somewhere dangerous. Pray the kata when entering a battlefield weaponless. Consecrate a piece of cloth to use as a headwrap. Still your emotions and use your head to circle the top of your head thrice, recalling how you are wearing Buddha’s crown. Use the kata to bless water, to sprinkle the water upon your head and drink it to remove yourself of a child [translator’s note: an abortion method perhaps?] and to remove a piece of fishbone stuck in the throat. Do whatever you wish with the kata.

An alternative kata which can be used interchangeably is as follows:

อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธะนะเมอิ อิเมนะ พุทธโสตังอิ อิโสตัง พุทธปิติอิ ตะโจพระพุทธเจ้า จงมาเป็นหนัง มังสังพระธัมเจ้าจงมาเป็นเนื้อ สังฆังอัตถิ พระสังฆเจ้าจงมาเป็นกระดูก ตรีเพ็ชชตง อิสะวาสุ สุสะวาอิ พุทธปิติอะ 

[Translator’s note: the second kata invokes Buddha to become your flesh, your skin and your bones— whatever that means.]

Phra Barami Gaang Tud

อิติบารมีตาดึงษา อิติสะปัดอุมาคะตา อิติโพธิ มนุษย์ปัตโต อิติปิโส เจ็ดเตนะโม

Use this kata to bless your meal to eat daily to maintain good health and vitality. Pray this kata to protect you against enemies. Whichever direction you are traveling, face that direction and pray the kata three times to protect you against dangers. Use the kata to bless water to wash your face with, to make you charming and for others to treat you with compassion. Do whatever you wish with the kata.

 Kata of Calling Arcane Powers

สะอะระนะ สะวะระอะ มาเรโส

Hold your breath and pray the kata. Breathe into your belly three times to call arcane powers into yourself.

Kata Bid Akra

นะปิดอักขระ นะปิดสะทะ 

Place your hand on the top of your skull and pray the kata once to ‘close’ the kata.

Kata of Akra Binding

พุทธังผูก ธัมมังผูก สังฆังผูก พุทธังรัตตนัง ธัมมังรัตตนัง สังฆังรัตตนัง 

Hold your breath and pray this kata, circling your hand around your belly button once to bind arcane powers to you.

Kata Chaiyasit

โอมไชยๆ สรรพไชย สุทธิเมโมสุโข อิติสัมมาสัมพุทโธ นะเทสิตัง นะยาโร กุตสัมปัตติ สิทธิ อุกาสะ อะระคะนังกาโรมิ

Pray the kata and stroke upwards from your feet to the top of your skull three times. Do so every night. It will protect you from weapons. If you use flowers and incense and candles to venerate your teachers, you can use the kata to create holy water by praying it 108 times, or how many times you are capable of reciting. Use the water to drink or wash your head or shower for three days, to remove from you all that is unholy. You can also give this water for others to use.

Kata of Arcane Control

อะทง

Use this kata and place your right hand on the top of your skull when going underneath something that ‘connects’, such as when walking underneath a bridge. This will prevent your arcane powers from deteriorating.

Kata of the Lord of Hide and Seek

อิตินิต

Use this kata when fleeing from enemies. Run towards a tree and touch the tree whilst repeatedly incanting the kata and your enemies will be unable to see you.

Kata of Protection

อึนะพุทธังกัน ธัมมัง สังฆังกัน กำแพงเพชรและเกราะเพชรทั้งเจ็ดมากันตัวกู เป็นเสภามหาเสภา พระครูให้กูกันเสร็จทั้งจะกละและทะมบ สรรพการทั้งปวงมาทำแก่กูก็บ่มิต้อง ครั้นคนมาลองแก่กูก็บ่มิเข้า พุทธังสะสะ ธัมมังสะสะ สังฆังสะสะ 

Place your right hand on your skull and your left hand on your belly button. Hold your breath and pray the kata three times. It will protect you from all kinds of harm.

[Translator’s note: again, this kata mixes incantation with mundane speech. It asks for seven diamond walls and seven diamond shields to protect the practitioner from harm.]

How to Behave Towards the Four Mentors

[Translator’s note: The word พี่เลี้ยง could be translated as mentors or nannies— I went with mentors as it seemed more appropriate.]

โลนพิทักษ์ พี่ยักษ์กุมาร มารพิชัย ภัยยะสังหาร These are the names of the four mentors who watch over us. But, if you do not call them then they will not answer, if you do not ask them for a favour then they will remain still.

When you are eating a meal or sweets or a fruit or drinking any drinks, every time you do so — whether drinking or eating — recall the four names of the four mentors and invite them to dine or drink with you. Do this every time; do not forget or miss doing so. With the first bite, recall โลนพิทักษ์, with the second bite, recall พี่ยักษ์กุมาร, with the third bite, recall มารพิชัย, with the fourth bite, recall ภัยยะสังหาร. After you have done so for the first four bites, continue to dine as normal. If there is poison in the meal, then you may be unable to eat it. When you are traveling, whether by boat or by car, invite the four mentors to travel along with you in order to protect you. When in danger, call upon the four mentors to protect you from weapons and harm. Whatever you do, recall them and call upon them for help. These four mentors are Yak/Yaksha, but they have appeared as normal human beings before. If a monk does so usually it will be holy [translator’s note: a rough translation— the last bit is confusing] but ajarns have claimed that it is a sin. I, however, believe that this is the heart of this book/grimoire. Whoever does so will be protected from all kinds of harm.

[Translator’s note: it is my personal theory that these aren’t names so much as they are titles. In an attempt to break down the meanings of the names, พิทักษ์ means to protect whilst with regards to พี่ยักษ์กุมาร : พี่ is brother (in Asian culture, we tend to call everyone brothers/sisters as a title of respect), ยักษ์ is yaksha, กุมาร is kuman (like, a kuman thong for example— a kuman is a type of spirit/demon). มารพิชัย : again, we have the word มาร which can roughly mean demon. ชัย can be short for ชัยชนะ which is victory. ภัยยะสังหาร just means “dangers be killed / eliminated”.]

Kata of the Seven Glass Walls

พุทธัง ธัมมัง สังฆัง สัตตะระตะนะปะการัง อัมมะหากัง สะระนังคัจฉามิ สุสุ ละละ โสโส นะโมพุทธายะ พุทโธพระบัง ธัมโมพระบัง สังโฆพระบัง

Pray this every night to protect you from dangers and enemies. Stroke upwards from feet to the top of your skull three times, or do so once every morning and evening. It will protect you from all kinds of harm.

นะอัม hold your breath and pray then breathe out. Your enemies will be unable to face you.

อึอํา hold your breath and pray when someone is angry. They will not be able to raise their hands against you.

อะอา hold your breath and pray when walking under the doorways of your enemies. They will be unable to harm you.

Chinabanchon

[Translator’s note: the following is some background on the kata as taken from Wikipedia.

“The Jinapanjara (Pali: jinapañjara; Thai: ชินบัญชร, Chinabanchon), sometimes known in English as “The Cage of the Conqueror”, is a post-canonical Buddhist Paritta chant. It is one of the most popular texts that is widely chanted in Thailand. It has existed since the end of the nineteenth century, from the time of the reign of Rama II. It is assumed that the Jinapanjara was authored by a Lanna Buddhist monk. Later, the monk Somdej Toh modified the incantation and made it more complete, by translating the content and curtailing some parts in the chant with unknown meaning. The text can also be found in Myanmar and Sri Lanka.”

For the sake of it being easier to read, I’ve used the spelling and the formatting of the kata associated with the more popularized version as commonly distributed online, rather strictly using the version found in the grimoire. However, the translation of the kata’s description will be translated based upon what is written in the grimoire.]

ชะยาสะนากะตา พุทธา       เชตวา มารัง สะวาหะนัง 
จะตุสัจจาสะภัง ระสัง         เย ปิวิงสุ นะราสะภา.
ตัณหังกะราทะโย พุทธา      อัฏฐะวีสะติ นายะกา 
สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง       มัตถะเกเต มุนิสสะรา.
สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง        พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน 
สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง      อุเร สัพพะคุณากะโร.
หะทะเย เม อะนุรุทโธ        สารีปุตโต จะทักขิเณ
โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง    โมคคัลลาโน จะ วามะเก. 
ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง       อาสุง อานันทะ ราหุโล
กัสสะโป จะ มะหานาโม      อุภาสุง วามะโสตะเก.
เกสันเต ปิฏฐิภาคัสมิง        สุริโย วะ ปะภังกะโร
นิสินโน สิริสัมปันโน          โสภิโต มุนิปุงคะโว
กุมาระกัสสโป เถโร           มะเหสี จิตตะ วาทะโก
โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง       ปะติฏฐาสิคุณากะโร.
ปุณโณ อังคุลิมาโร จะ          อุปาลี นันทะ สีวะลี
เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา        นะลาเต ติละกา มะมะ.
เสสาสีติ มะหาเถรา            วิชิตา ชินะสาวะกา
เอเตสีติ มะหาเถรา            ชิตะวันโต ชิโนระสา
ชะลันตา สีละเตเชนะ           อังคะมังเคสุ สัณฐิตา.
ระตะนัง ปุระโต อาสิ            ทักขิเณ เมตตะ สุตตะกัง
ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ         วาเม อังคุลิมาละกัง
ขันธะโมระปะริตตัญจะ         อาฏานาฏิยะ สุตตะกัง 
อากาเส ฉะทะนัง อาสิ           เสสา ปาการะสัณฐิตา
ชินา นานาวะระสังยุตตา         สัตตัปปาการะ ลังกะตา
วาตะปิตตาทะสัญชาตา          พาหิรัช ฌัตตุปัททะวา.
อะเสสา วินะยัง ยันตุ            อะนันตะชินะ เตชะสา
วะสะโต เม สะกิจเจนะ          สะทา สัมพุทธะปัญชะเร.
ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ           วิหะรันตัง มะฮี ตะเล 
สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ        เต มะหาปุริสาสะภา
อิเจวมันโต สุคุตโต สุรักโข     ชินานุภาเวน ชิตุปัทโท
ธัมมานุ ภาเวน ชิตาริ สังโฆ     สังฆานุภาเวน ชิตันตราโย
จรามิ สัทธัมมานุภาวปาลิโตติ   ชิญปัญชนปริตตัง

This kata belongs to the สมเด็จพระพุฒาจารย์ (Toh Phromarung) of the Wat Rakhang temple in Thonburi during the reign of King Rama IV. This monk is known for many of his miracles. He is the one who created the powdered Buddha amulet for the populace to venerate. Those who venerated have received many miracles. News of the miracles reached the ears of the king who asked how such miracles occured. The monk gave the king one of his amulets and informed him of the kata.

This kata has many powers. Those who pray the kata every night will be granted success and a long life and be free from all that endangers them. It can be used to consecrate holy water to bless one’s head, to wash away sickness and misfortune. It can be used to wash your face every morning. A diebetic individual is sick and unable to find a cure for their illness. They drank holy water for two months and found that their sickness had disappeared. A mentally ill person drank one bottle of the holy water and was cured as well.

The author of this book has received permission to distribute this kata from the Wat Rakhang temple.

Namasakarnkun

[This whole section is a page long invocation to greet and venerate several beings or groups from Buddha to the Sangha to the four elements of earth, fire, wind and water and the seven planets in addition to Rahu and Ketu. The invocation asks all these forces to come and protect the prayer, granting them a diamond shield against demons, among other prayers. I’ve decided to keep the rite untranslated.]

Kata to Mend Bones

มังสังมังเส โลตังโลเต พุทธาจัตตาโร เอโก ปัตโต ข้อหักกูจะต่อ กระดูกหักกูให้ติด นะมิดชิดติดติอิ

Use this kata to consecrate sesame oil to mend bones. Use the oil on fractured or broken bones daily. Blow the kata on the injury everyday and the bones will heal.

Kata to Propitiate Misfortune

พุทโธโมโมเพวานัง สรรพเคราะห์ชะเตสูนยัง จันทรทังสะสิระ วิเสาร์โร ครูราหู เกตุ จะมหาลาภัง สรรพเคราะห์ทุกขัง ภะวันตุเม

Pray this kata before going to bed every night, in order to propitiate the malefic planet to create less misfortune. This kata can be used to consecrate water to sprinkle over one’s head or other’s heads as well.

[Translator’s note: the kata explicitly mentions Saturn, Rahu and Ketu which I find interesting.]

Kata of Cleaning the Water Bowl

อิตินะขัดขันธ์แก้ว ขัดขันธ์ไว้แล้ว แผ้วไสยะ ไสยัง นะอิติ
อิติโมขัดขันธ์แก้ว ขัดขันธ์ไว้แล้ว แผ้วไสยะ ไสยัง โมอิติ
อิติพุทขัดขันธ์แก้ว ขัดขันธ์ไว้แล้ว แผ้วไสยะ ไสยัง พุทธอิติ
อิติทาขัดขันธ์แก้ว ขัดขันธ์ไว้แล้ว แผ้วไสยะ ไสยัง ทาอิติ
อิติยะขัดขันธ์แก้ว ขัดขันธ์ไว้แล้ว แผ้วไสยะ ไสยัง ยะอิติ

[Translator’s note: the bolding of the text is a decision made by the translator to emphasize how the kata uses a pattern where the นะโมพุทธายะ / namo buddhaya mantra is spoken, interspersed with other incantations]

Use this kata to bless water to wash your face every morning and evening. It will make you radiant and bring you charm. Men and women will show compassion towards you. If you feel troubled because you have been practicing magic or because of any other reasons, then use the kata to bless water to wash your face, to sprinkle over your head and to drink. The kata can also be used to bless betel nuts for eating as well. 

An alternative kata to bring you success in life and arcane practices is as follows: ไชยยะพุทธัง ไชยยะธัมมัง ไชยยะสังฆัง

Kata for the Protection of the Mind

อึกุมมะ มะถืออะ อะถือมะ

Pray the kata and stroke upwards from the feet to the head. This can be done on behalf of other people as well. Likewise, the kata can be used to bless seven pepper seeds to be eaten too. It will protect your mind to not panic and be surprised / frightened.

The Book of Saiyasart ends here.

I would like to apologize to those who are experts in the arcane arts if there are any mistakes within the book. Please rectify the mistakes as seen fit. May the knowledge in this book be a charity to the generations who will come after us.

Lieutenant Chawang Sanpradit

***

So that’s it for my translation! I am no professional translator nor am I any expert on the topic of ‘Thai Magic’, but I have tried my best to capture the spirit of the original text despite the occasional awkward phrasings. I also have not tried for a long period of time any of the kata in the grimoire yet (although I was encouraged by my spirits to make use of the ‘Kata to Propitiate Misfortune’ nightly, which I am trying to do). If I do end up experimenting more with other kata in the book, then I may write a follow-up post on the results of my experiments.

Published by

Ivy Senna

occultist, animist and astrolater.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s